Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

1. Úvodní ustanovení

Vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností Best Breath CZ s.r.o.,

Nám. 1. máje 56, 270 62 Rynholec, IČ:02692376, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 222397 (dále jen „prodávající“) a kupujícím, plynoucí z kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) či se smlouvou související, se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“), není-li smlouvou či právními předpisy (především zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o. z.“ nebo „občanský zákoník“) a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele) stanoveno jinak. Předmětem smlouvy je zboží nabízené na internetových stránkách prodávajícího (dále jen „internetové stránky“).

 

2. Uzavření kupní smlouvy

Nabídka zboží na internetových stránkách je pouze informativního charakteru a je odvolatelná, není-li výslovně stanoveno jinak.

Kupující objedná zboží tím, že řádně vyplní objednávkový formulář na internetových stránkách nebo si zboží objedná telefonicky či využije internetový obchod. Před odesláním objednávkového formuláře je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Prodávající neprodleně potvrdí přijetí této objednávky na elektronickou adresu kupujícího, toto potvrzení se ještě nepovažuje za přijetí objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o následné potvrzení objednávky.

Přijetím objednávky (akceptací) zaslaným prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího vzniká smlouva.

 

3. Cena zboží a platba

Ceny uvedené u zboží platí v okamžiku odeslání objednávky. Ceny jsou stanoveny bez nákladů na dodání (dále jen „přepravní náklady“) a následně si kupující vybere způsob doručení. Před odesláním objednávky je kupující seznámen s celkovou cenou včetně přepravních nákladů. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou také přepravní náklady.

Výše přepravních nákladů je stanovena na internetových stránkách v sekci "E- SHOP", v závislosti na zvoleném způsobu dodání a způsobu platby.

Kupující má následující možnosti uhrazení kupní ceny: 1. Osobně v kamenné vinotéce VINOCOOL, 2. Dobírkou při převzetí zboží, 3. Předem bankovním převodem na účet prodávajícího. Zásilka bude odeslána až po připsání platby na účet prodávajícího.

 

4. Dodání a převzetí zboží

Kupující si zvolí z následujících způsobů dodání zboží: 1. Vyzvednutí na prodejně, 2. Česká pošta - balík do ruky/ balík na poštu. Zboží bude odesláno či připraveno na pobočce do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím. Kupující bude o tomto informován prostřednictvím elektronické adresy.

Při převzetí je kupující povinen překontrolovat stav zásilky. Kupující má právo odmítnout převzetí neúplné či poškozené zásilky. Byla-li zásilka poškozena při přepravě, uplatní kupující škodnou událost u přepravce. Prodávající nenese odpovědnost za případné zavinění třetí osobou. Je-li zásilka neúplná či poškozená z důvodů ležících na straně prodávajícího, je kupující povinen tuto skutečnost společně s přepravcem zdokumentovat a neprodleně oznámit prodávajícímu na elektronickou adresu: vinocool@apritech.cz nebo admin@apritech.cz. Podepsáním potvrzení o převzetí zásilky kupující souhlasí s tím, že zboží převzal nepoškozené a úplné.

 

5. Odstoupení od smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku, má právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Při takovém odstoupení není kupující povinen uvádět důvody odstoupení. Kupující informuje prodávajícího o odstoupení od smlouvy (možné využít formulář na internetových stránkách). Prodávající vrátí kupujícímu všechny platby, které v souvislosti s kupní smlouvou obdržel, včetně nákladů na nejlevnější způsob dodání zboží nabízený prodávajícím. Pro toto vrácení použije prodávající stejného platebního prostředku, který kupující použil pro zaplacení kupní ceny, ledaže kupující určí jinak. Prodávající vrátí kupujícímu platbu do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, ne ovšem dříve, než prodávající obdrží vrácené zboží od kupujícího, či kupující alespoň prokáže, že zboží odeslal prodávajícímu. Kupující je povinen odeslat zboží do čtrnácti dnů ode dne oznámení o odstoupení od smlouvy. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit do doby převzetí zboží kupujícím. Udělá-li tak, vrátí kupujícímu kupní cenu. Při vrácení zboží smí být porušen pouze vnější (papírový) obal, nesmí být porušeny ani otevřeny lahve či BiB balení.

 

6. Záruční podmínky a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 o. z.), není-li výslovně dohodnuto jinak. Záruční lhůta v délce 24 měsíců začíná běžet v okamžiku převzetí zboží kupujícím – předpokládaná životnost zboží je dána maximálním počtem použití dle informací od výrobce, jež jsou součástí balení - nejdéle však 24 měsíců. Jako doklad o záruce výrobce slouží nákupní doklad. Právo z vadného plnění kupujícímu dále nenáleží, věděl-li kupující před převzetím o existenci těchto vad, vada byla způsobena vnějším vlivem anebo způsobil-li kupující vadu sám.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady dle ustanovení § 2161 o. z. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

7. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, se řídí zákonem č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů. Za osobní údaje jsou považovány všechny informace, pomocí nichž lze osobu přímo či nepřímo identifikovat.

Kupující dává souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů prodávajícím. Prodávající prohlašuje, že osobní údaje kupujícího jsou důvěrné a nebudou žádným způsobem zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě, s výjimkou poskytnutí osobních informací souvisejících s distribucí či platebním stykem a týkajících se objednaného zboží. Kupující je oprávněn kdykoli svůj souhlas odvolat a to na elektronickou adresu:www.vinocool.cz nebo info@apritech.cz či písemným vyjádřením zaslaným na adresu Apritech s.r.o. nám. 1. máje 56, 270 62 Rynholec .

Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich případnou opravu.

 

8. Závěrečná ustanovení

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením kupní ceny zboží.

Kupující na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 o. z.

Jsou-li jednotlivá ustanovení VOP zcela nebo zčásti neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná, nemá to vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení.

Zjevné omyly v nabídkách, potvrzeních objednávek či fakturách je prodávající oprávněn kdykoli opravit. Znění VOP je prodávající oprávněn kdykoli měnit či doplňovat, tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím a obchodních sdělení na elektronickou adresu kupujícího. Tento souhlas je kupující oprávněn kdykoli odvolat.

Smlouvu je možno uzavřít pouze v českém jazyce.

Kupní smlouva bude archivována a prodávajícím v elektronické podobě ne déle, než umožnují příslušné právní předpisy.

Prodej alkoholu osobám mladším 18ti let je zakázán. 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 15. 10. 2015.

Kontakt:

Apritech s.r.o. Náměstí 1 máje 56 - 270 62 Rynholec

IČ: 25087355

Zpět do obchodu